خرداد خونین بهاییان / گزارشی تصویری از سعید شیرزاد

سعید شیرزاد:عزت جانمی و رویا و عنایت الله اشراقی

خرداد را با سرخی اش میشناسیم و با خرداد 50 و 51 و 60 و 88،

خردادهایی که برای آزادی , سرخ گونه شدند ولی در این میان خردادی دیگر هست که نقض به تمام معنای حقوق بشر است و اگر چه بدون رودبایستی این خرداد برای آزادی سرخ نشد ولی نباید نادیده گرفت که در چنین ماهی ازسال 1362 شهروندان بهایی؛ بهای بهایی بودنشان را به شدت ترین نحو از حاکمیت ضد انسانی گرفتند.

به خواندن ادامه دهید