هشت پناهجوی کرد ایرانی شامل 3 کودک در ترکیە دستگیر و مضروب؛ و درآستانه دیپورت قرار گرفتند

imagesفعالان در تبعید:  یکی از پناهجویان کرد ایرانی در تماس با » کمپین صلح فعالان در تبعید» خبر داد :  هشت نفر از پناهجویان ایرانی کە قصد مهاجرت از ترکیە بە یونان را داشتند توسط پلیس ترکیە دستگیر و خطر دیپورت بە ایران آنها را تهدید می کند

بر اساس این گزارش این پناهجویان که 3 نفر از آنها کودک می باشند ؛  از اعضای احزاب مخالف دولت ایران هستند کە چنانچە بە ایران مسترد شوند با خطر اعدام روبرو هستند .

به خواندن ادامه دهید

فرشاد حسینی از قوانین مربوط به جلوگیری از دیپورت پناهجویان می گوید

untitled-1فعالان در تبعید : بنا بر گزارشات رسیده به » کمپین صلح فعالان در تبعید » ؛ دولت سوئد در نظر دارد طرح بزرگی را برای اخراج پناهجویانی که با استناد به قوانین  پاسخ منفی گرفته اند ؛ به کشورهای مبدا اجرا نماید .

در همین راستا و تا این لحظه  بازداشت 3 ایرانی و یک افغان در کمپ فلن در جنوب سوئد به این کمپین گزارش شده که در یک مورد و در رابطه با خانم پروانه سر آبادانی , اقداماتی برای دیپورت هم انجام شده که خوشبختانه موفقیت آمیز نبوده است

به خواندن ادامه دهید