اسامی و جزئیات بازداشت ۹۵ زندانی سیاسی، امنیتی عرب در زندانهای ج.ا.ا

prisonفعالان در تبعيد: کریم دحیمی فعال حقوق بشر از اهواز،  نام دهها تن از زندانيان سياسى، امنيتى، فعالان فرهنگى و دگر انديش عرب اين شهر  را با هدف دسترسی سازمان هاى بين المللى فعال در زمينه حقوق بشر، گردآوری کرده است.

بنا بر اطلاع «کمپين صلح فعالان در تبعيد»،  نود و پنج زندانی منتشر شده در این لیست، سالهاست در زندانهاى جمهورى اسلامى ايران در بدترين شرايط جسمى و روحى و روانى به سر مى برند. وضعيت بسيار بد زندانها به لحاظ بهداشتى، عدم رسيدگى پزشکى به زندانيان بيمار، بد رفتارى زندانبانان، غير استاندارد بودن زندانها و اسکان تعداد زيادى از زندانيان در يک فضاى غير مناسب به لحاظ مساحت و امکانات، بى خبرى زندانيان از فضاى خارج از زندان به دليل در اختيار نداشتن راديو، تلويزيون و روزنامه و عدم امکان تماس تلفنى هفتگى و بسيارى موارد ديگر گوياى اين است که در زندان هاى جمهورى اسلامى و به ويژه در زندان هاى اقليم اهواز، فاجعه هاى زيادى رخ مى دهند که جهان آزاد از آنها بى خبر است.

ليست شهروندان عرب زندانهای جمهوری اسلامی ایران، براى روشنگرى عموم، به شرح زير است:

١- فهيمه اسماعيلى ( بدوى): ٣٣ ساله، معلم دوره ابتدايى است که در تاريخ ۷ آذر ١٣٨۴ در حالى که ٨ ماهه باردار بود، به همراه همسرش على مطيرى بازداشت شد. يک ماه بعد، دختر آنها، سلمى در زندان به دنيا مى آيد. مقامات قضايى، سه شرط براى آزادى فهيمه مقرر مى کنند: ٣٠٠ ميليون تومان وثيقه بگذارد، از شوهرش به طور غيابى طلاق بگيرد و اسم دخترش را از يک اسم عربى غير مذهبى، به نام ديگرى تغيير دهد.

فهيمه شروط را نمى پذيرد و به ١۵ سال زندان محکوم مى شود. على مطيرى، تحت شکنجه هاى شديد و فشار زياد به دليل زندانى بودن همسر و دختر نوزادش، اتهام موجه بر عليه خود را مى پذيرد و در ٢٨ آذر ١٣٨۵ اعدام مى شود. فهيمه به زندان ياسوج تبعيد شده و سلما، که حالا ۷ ساله است، تمام اين سالها را بدون پدر و مادر سر کرده است.

٢- يوسف سيلاوى: حدودا ۵٠ ساله، ايشان هيچ گونه فعاليت سياسى يا فرهنگى نداشته و فقط به دليل وابستگى فاميلى با يک فعال سابق( متوفى) سياسى مقيم لندن در شهر اهواز بازداشت شد. بيش از ۴ سال است که تمامى نهادهاى امنيتى و انتظامى جمهورى اسلامى از پاسخگويى نسبت به پرونده وى طفره مى روند. تمامى تلاش هاى خانواده او و پيگيرى هاى قضايى و حقوقى درباره وضعيت او ثمر بخش نبوده است.

٣- هانى باوى: دانشجو و فعال فرهنگى اهل شهر اهواز است که در تاريخ  ١١-٨-٢٠٠٥ بازداشت شده است. وى به اتهام اقدام عليه امنيت ملى به حبس در تبعيد در زندان يزد محکوم شده است. تمام مدت زمان محکوميت هانى باوى بيش از يک سال است که پايان يافته اما هنوز دادگاه حکم آزادى او را صادر نکرده و گفته مى شود دادگاه به امر وزارت اطلاعات از صدورحکم آزادى ايشان خوددارى مى کند.

برخى از بازداشت شدگان شهر فلاحيه(شادگان):

٤- سيد أمين موسوى ( فرزند سيد عبدالله، ٢٦ ساله)، ٥- عبدالله محيى، ٦- سيد خليل طاهرى موسوى (فرزند خليل)، ٧- حميد هادى، ٨- على هادى معلى، ٩- جاسم محمد عيسى، ١٠- جمال عبد الخضر:

اين تعداد از بازداشت شدگان (رديف ۴ تا ١٠) اهل شهر فلاحيه هستند که در تاريخ ١۴ ژانويه ٢٠١۴ بازداشت شدند. آنها به اتهام ترويج مذهب اهل سنت در زندان کارون بسر مى برند و احکامشان هنوز صادر نشده است.

١١- حسن هاشمى: اهل شهرخرمشهر که در سال ١٣٨۹ شمسى بازداشت شده بود. وى به اتهام اقدام عليه امنيت ملى و فعاليت سياسى از سوى دادگاه انقلاب شهر اهواز به ١٠ سال حبس و ٥ سال تبعيد محکوم شده بود. حسن هاشمى در حال حاضر در زندان كارون شهر اهواز محبوس است.

١٢- حمزة سوارى: فرزند لفته، فعال سياسى اهل منطقه شكاره ٣ شهر احواز است که در سال ٢٠٠۵ بازداشت شده بود. وى به اتهام اقدام عليه امنيت ملى، محاربه با خدا و فساد فى الارض از سوى شعبه يك دادگاه انقلاب اهواز به حبس ابد در زندان كارون محکوم شده است.

١٣- على رضا نزارى (سيدضياء نزارى): ٥٥ ساله، فعال سياسى اهل شهر خرمشهر است که در سال ٢٠٠٨ بازداشت شده بود. وى به اتهام اقدام عليه امنيت ملى به ١٠ سال حبس در زندان كارون محکوم شده بود. وى در حال حاضر مدت تبعيد ۴ ساله در شهر كهنوج  استان كرمان را سپرى مى کند.

١٤-  طاهر مزرعة: فرزند على، فعال سياسى اهل منطقه ابوحميضه شهر سوسنگرد  است که در سال ٢٠٠۶ در سوريه بازداشت شده و به ايران تحويل داده شد. وى به ١٠ سال حبس و ده سال تبعيد در شهر دامغان محکوم شده و همکنون مدت تبعيدش را سپرى مى کند.

١٥- عبدالامام زايرى: فرزند محمود، فعال سياسى اهل منطقه كانتكس شهر اهواز است که در سال ٢٠٠۵ بازداشت شده بود. وى به اتهام اقدام عليه امنيت ملى، محاربه با خدا و فساد فى الارض از سوى شعبه يك دادگاه انقلاب اهواز به حبس ابد در زندان كارون محکوم شده است. عبدالامام زايرى از خونريزى معده رنج مى برد.

١٦- عبدالامير چلداوى: فرزند بطوش، فعال سياسى اهل كوى علوى شهر اهواز است که در سال ٢٠٠۶ بازداشت شده بود. وى به اتهام اقدام عليه امنيت كشور از سوى شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز به قضاوت قاضى محمودى، به ١٠ سال حبس در زندان كارون محکوم شده است.

١٧- عبدالزهرا هليجى: فرزند خزعل، فعال سياسى منطقه شكاره ١ شهر اهواز است که در سال ٢٠٠۵ بازداشت شده بود. وى به اتهام اقدام عليه امنيت ملى، محاربه باخدا و فساد فى الارض از سوى شعبه يك دادگاه انقلاب احواز به حبس ابد در زندان كارون محکوم شده است. وى از عفونت شديد در پاى راست رنج مى برد و نياز به جراحى فورى دارد. اين زندانى پيش از ورود به زندان در يک عمل جراحى يک قطعه ميل در پاى او نهاده شده که طبق نظر پزشکان اکنون بايستى اين قطعه فلزى به واسطه جراحى مجدد از پاى ايشان خارج شود.

١٨-على ساعدى: فرزند  قاسم، اهل شهر اهواز که در شهريور ١٣٨۶ بازداشت شد. وى به اتهام محاربه باخدا، تبليغ عليه نظام، ارتباط با بيگانه و اقدام عليه امنيت ملى از سوى دادگاه انقلاب احواز به دو بار اعدام و ١٧ سال حبس محکوم شده است. وى فعلا در زندان كارون بسر مى برد. اداره اطلاعات  اين فعال عرب اهوازى را به مدت بيش از دوسال درزندان انفرادى حبس کرده و تحت بدترين شکنجه ها قرار داده و بدون داشتن حتى وکيل تسخيرى، بواسطه سه بار تغيير قاضى پرونده و پرونده سازى عليه وى، او را به دو بار اعدام و۱۷ سال حبس محکوم کرده است. حکم صادره عليه اين شهروند هم اکنون در ديوان عالى کشور در دست بررسى است. ايشان همراه با چند نفر ديگر طى سه سال ( ٨۶ تا ٨٨ شمسى) توسط سه قاضى و در سه شعبه  مختلف در دادگاه انقلاب اهواز محاکمه شدند. در ابتدا “قاضى محمودى” سپس  قاضى ” نورآبادى” و در نهايت قاضى ” تورَک” در شعبه يک دادگاه انقلاب اهواز، اين افراد را محاکمه کردند.

١٩- غازى حيدرى: فرزند عبدالزهرا و متولد سال ١٣٥٤ شمسى، تحصيل کيرده مهندسى مکانيک و فعال سياسى  است كه در ماه مه ٢٠٠٩ توسط اداره اطلاعات اهواز بازداشت شده بود. وى در تاريخ ٤/ ٩/ ١٣٨٨ از سوى شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامى اهواز به رياست قاضى مرتضى تورك به ١٠ سال حبس تعزيرى محكوم شده بود كه حكم وى نيز در شعبه سيزده دادگاه تجديد نظر استان مورخه ١/١٢/١٣٨٨ به رياست قاضى غلامحسين ذات عجم و مستشار دادگاه محمود مهرگان تأييد گرديد.

غازى حيدرى، قبل از بازداشت بعنوان مهندس مكانيك درشركت لوله سازى اهواز شاغل بوده است. اين روشنفكر، نويسنده و فعال فرهنگى به جز فعاليتهاى فرهنگى و حقوق بشرى هيچ گونه فعاليت ديگرى نداشته و معتقد به فعاليتهاى مسالمت آميز است. اتهام هاى مهندس حيدرى استفاده از اينترنت از طريق  ورود به وب سايتهاى  فليتر شده مخالفين نظام، استفاده از كتابهاى الكترونيكى، تهيه و ارسال نمودارهائى از آمار دستگير شدگان و محكومين به اعدام و ضديت و عناد با نظام جمهورى اسلامى ايران بوده كه ايشان تمام اين اتهام ها را نزد قاضى انكار و اقرار به آنها نزد نيروهاى امنيتى را ناشى از شكنجه شديد دانسته است. در همان روزهاى تحقيق در بازداشتگاه اطلاعات در اثر شكنجه شديد جسمى و روانى دو دنده از قفسه سينه  مهندس حيدرى مى شكند و چندين ماه وى را در سلول انفرادى  همراه با شكنجه فيزيكى و روحى نگه مى دارند.

٢٠- كاظم خوش نمك ( خضيراوى): فرزند عبدالحسين، اهل شهر آبادان است که در فروردين سال ١٣٨٧ شمسى بازداشت شده است. وى به اتهام اقدام عليه امنيت ملى، از سوى شعبه سوم دادگاه انقلاب احواز به رياست قاضى محمودى به ١٠ سال حبس در زندان كارون محکوم شده است. اين زندانى از فشار خون و بيمارى ديابت رنج مى برد.

٢١- ناظم بريهى: فرزند صگبان ومتولد ١٣۶۵ شمسى، فعال سياسى و طلبه  علوم دينى اهل شهر حميديه است که در تاريخ ١٧/٧/١٣٨٤، بازداشت شده است. شعبه يك دادگاه انقلاب اهواز او را به اقدام عليه امنيت ملى، محاربه باخدا و فساد فى الارض متهم کرده است. ناظم بريهى از بيماريهاى پوستى رنج مى برد.

٢٢- نعمت الله عبيات: وى به اتهام اقدام عليه امنيت ملى به  ١٠ حبس در زندان كارون محکوم شده است.

٢٣- يحيى ناصرى: فرزند منصور متولد ١٣٥٧، فعال سياسى اهل شهر اهواز است که در تاريخ ١٠/٧/١٣٨٤بازداشت شده بود. وى به اتهام اقدام عليه امنيت ملى، محاربه باخدا و فساد فى الارض از سوى شعبه يك دادگاه انقلاب اهواز به حبس ابد در زندان كارون محکوم شده است.

٢٤- على حلفى: فعال سياسى اهل شهر حميديه است که در سال ٢٠٠۵ بازداشت شده است. وى به اتهام اقدام عليه امنيت ملى، محاربه باخدا و فساد فى الارض، از سوى شعبه يك دادگاه انقلاب اهواز به ٣٠ سال حبس در زندان  گناباد محکوم شده است.

٢٥- رمضان عذارى ناصرى: ۴١ ساله، فعال سياسى اهل شهر منطقه كوت عبدالله شهر اهواز است که در سال ٢٠٠۶ بازداشت شده است. وى به اتهام اقدام عليه امنيت ملى و محاربه باخدا، به ٣٠ سال حبس در زندان اقليد محکوم شده است. وى از درد و عفونت در پاها رنج مى برد.

٢٦-جليل مجدم: فعال سياسى ۴٢ ساله و اهل شهر آبادان است که در سال ٢٠٠٦ بازداشت شده است. وى به اتهام محاربه با خدا واقدام عليه امنيت ملى به ١٠ سال حبس در زندان اراك محکوم شده است.

٢٧- رحيم عفراوى: فعال سیاسی اهل کوی علوی شهر اهواز است که در سال ۲۰۰۰ بازداشت شده بود. وی به اتهام محاربه باخدا و اقدام علیه امنیت ملی به ۲۵ سال حبس در زندان جیرفت کرمان محکوم شده است و در حال سپري محكوميتش مي باشد

٢٨-على منبوهى: فعال سياسى اهل شهر حميديه است که در سال ٢٠٠٠ ميلادى بازداشت شده است. وى به اتهام محاربه با خدا و اقدام عليه امنيت ملى  به ٢۵ سال حبس در زندان جيرفت كرمان محکوم شده است. وى از بيمارى ديابت و چربى خون رنج مى برد.

٢٩- عادل سعدونى: ٢۴ ساله ساكن كوى علوى شهر اهواز، در تاريخ ٢٢ فروردين ١٣٩٢ شمسى توسط اداره اطلاعات اهواز بازداشت شد. وى از سوى شعبه ۴دادگاه انقلاب احواز به قضاوت شعبونى، به تبليغ عليه نظام جمهورى اسلامى ايران متهم شده است.

٣٠- صالح تامولى ( طرفى): ٣١ ساله اهل كوى علوى شهر اهواز، در تاريخ ٢٢ فروردين ١٣٩٢ شمسى بازداشت شده است. وى به اتهام تبليغ عليه نظام جمهورى اسلامى ايران از سوى شعبه ۴دادگاه انقلاب احواز به قضاوت شعبونى، به ٣ سال زندان محکوم شد.

٣١- رسول مزرعه: فعال سياسى در سال ٢٠٠۶ در سوريه بازداشت شده و به ايران بازگردانده شد. وى به اتهام اقدام عليه امنيت كشور و عضويت در سازمان معاند با نظام جمهورى اسلامى ايران، از سوى شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به رياست قاضى احمدى به ١۵ سال حبس در زندان ياسوج محکوم شد. وى از بيمارى عفونت مثانه رنج مى برد.

٣٢- فالح  نيك سرشت(منصورى): فرزند عبدالله، تبعه كشور هلند است که در سال ٢٠٠٦ توسط سازمان امنيت سوريه بازدشت و به اطلاعات تحويل داده شد.وى به اتهام اقدام عليه امنيت كشور و تأسيس سازمان مخالف با نظام جمهورى اسلامى ايران از سوى شعبه اول دادگاه انقلاب احواز به رياست قاضى احمدى به ٣٠ سال حبس در زندان سمنان محکوم شده است. ايشان در خارج از كشور فعاليتهاى حقوق بشرى وسيعى داشت و به پاس فعاليتهايش از ملكه هلند مدال افتخار دريافت کرده بود.

٣٣- على چبيشاط: على چبيشاط ( كعبى) فرزند حبيب متولد ٢٨ اكتبر ١۹۶۶ ساكن روستاى كعب خلف مسلم از توابع شهرستان شوش كه در تاريخ ١١-١١-٢٠١٢ بازداشت شده است. وى شاعر معروف شهرستان شوش است. در مراسم فاتحه خوانى مادر على چبيشاط، نيروهاى اطلاعاتى بدون ارائه هرگونه حكم بازداشت او را همراه دو فرزندش با نام هاى حسين چبيشاط ٢۹ ساله و صلاح الدين چبيشاط ٢٢ ساله، بازداشت کرده و به بازداشتگاه اطلاعات بردند.

على چبيشاط به صورت وحشيانه اى مورد شکنجه فيزيکى و روحى  قرار گرفته به طورى که فرزندان وى در همان روزهاى اوليه بازداشت در مقابل چشمانش شکنجه  شده اند و حتى ناخن هاى او توسط شکنجه گران کشيده شده است. او از شکستگى دنده ها رنج مى برد و چندين بار در اداره اطلاعات به علت وخامت وضعيت جسمانى اش به بيمارستان  فاطمة الزهراء اهواز انتقال داده شده است. وى به اتهام وى اقدام عليه امنيت كشور و محاربه با خدا، به اعدام محکوم شده و در زندان دزفول نگهدارى مى شد و پرونده وى در ديوان عالى كشور است.

٣٤-سيدخالد(ياسين) موسوى: فرزند سيد سعدون، ٣٥ ساله متأهل و اهل  شوش است كه در تاريخ ١١-١١-٢٠١٢ بازداشت شد. وى به اتهام اقدام عليه امنيت كشور و محاربه با خدا، به اعدام محکوم شده است. وى در زندان دزفول بسر مى برد و پرونده اش در ديوان عالى كشور در دست بررسى است.

٣٥- سلمان چايان: ٣٢ ساله فرزند مشحوت، متأهل داراى يك فرزند، واهل شهر شوش است که در تاريخ ١١-١١-٢٠١٢ بازداشت شده بود. اين  فعال فرهنگى بدليل فعاليتهايش پيشتر دو بار بازداشت شده و ٢ سال حبس را سپرى کرده بود. در تاريخ ٢٧/٧/٢٠١٣ وضعيت سلمان وخيم شده و او را به بيمارستان فاطمه زهراء منتقل مى كنند. وى به اتهام اقدام عليه امنيت كشور و  محاربه با خدا به ٢۵سال در زندان دزفول محکوم شده و گويا پس از تاييد حكم به يزد تبعيد خواهد شد.

٣٦- احمد دبات: فرزند عليوى، فعال سياسى اهل شهر شوش است که در اوايل سال ٢٠١٢ بازداشت شده است. وى به اتهام اقدام عليه امنيت كشور و ارتباط با سازمانهاى خارج از كشور، از سوى شعبه اول دادگاه انقلاب دزفول به رياست قاضى معروف به “اندى” به ٢٠ سال حبس و تبعيد در زندان شهر رشت محکوم شده است.

وى متاهل و داراى يک فرزند دختر است. احمد از دوران دبيرستان به فعاليت فرهنگى و شعر وادب عربى شديدا علاقه مند بود. وى همانند ديگر جوانان عرب هر فرصتى را غنيمت مى شمرد تا گرايش ها و عقايدش را از طريق شعر علنى سازد و به ديگران عرضه نمايد تا در راه روشنگرى جامعه اش قدمى برداشته باشد. احمد دبات اولين بار در سال ۲۰۰۹ در سن ۱۸ سالگى توسط اطلاعات شهر شوش بازداشت شد ودر مدت بازداشت چند ماهه اش به شدت شکنجه شد. در اثر شکنجه بدن وى از چند ناحيه دچار سوختگى شديد شده وشمارى از دندانهايش شکسته وناخنهاى انگشتان دست و پايش از بيخ کنده شده است.

٣٧- ماهر کعبى ( زغيبى): فرزند رحيم، اهل شهر شوش است که در اوائل سال ٢٠١٢ بازداشت شده است. وى به اتهام اقدام عليه امنيت كشور و ارتباط با سازمانهاى خارج از كشور از سوى شعبه اول دادگاه انقلاب دزفول به رياست قاضى معروف به “اندى” به ١٠ سال حبس  و تبعيد در يكى از شهرهاى شمال ايران محکوم شده است.

٣٨- على کنانى ( جع جع): فعال سياسى اهل شهر شوش است که در اوائل سال ٢٠١٢ بازداشت شده است. وى به اتهام اقدام عليه امنيت كشور و ارتباط با سازمانهاى خارج از كشور از سوى شعبه اول دادگاه انقلاب دزفول به رياست قاضى معروف به “اندى” به ٢٠ سال حبس و تبعيد در زندان  شهر سارى محکوم شده است.

٣٩- سجاد بيت عبدالله: فعال سياسى اهل شهر شوش است که در اوائل سال ٢٠١٢ بازداشت شده است. وى اتهام اقدام عليه امنيت كشور و ارتباط با سازمانهاى خارج از كشور، از سوى شعبه اول دادگاه انقلاب دزفول به رياست قاضى معروف به “اندى” به ۱۵ سال حبس و تبعيد در زندان  شهر گرگان محکوم شده است.

٤٠- جعفر کعبى: فعال سياسى اهل شوش است که در اوائل سال ٢٠١٢ بازداشت شده است. وى به اتهام اقدام عليه امنيت كشور و ارتباط با سازمانهاى خارج از كشور، از سوى شعبه اول دادگاه انقلاب دزفول به رياست قاضى معروف به “اندى” به ۱۵ سال حبس و تبعيد در زندان يزد محکوم شده است.

٤١ يوسف خسرجى: فعال سياسى اهل شهر شوش است که در اوائل سال ٢٠١٢ بازداشت شده است. وى به اتهام اقدام عليه امنيت كشور و ارتباط با سازمانهاى خارج از كشور، از سوى شعبه اول دادگاه انقلاب دزفول معروف به “اندى” به ١٠ سال حبس و تبعيد در زندان شيراز محکوم شده است.

٤٢- احمد کعبى (زغيبى): فرزند رحيم، فعال سياسى اهل شهر شوش است که در اوائل سال ٢٠١٢ بازداشت شده است. وى به اتهام اقدام عليه امنيت كشور، محاربه باخدا از سوى شعبه اول دادگاه انقلاب دزفول به رياست قاضى معروف به “اندى” به  ۱۵ سال حبس در تبعيد در زندان کرمان محکوم شده است.

٤٣- غلامعباس( سعيد) ساكى: در کشور سوريه دستگير و در اوائل سال ١٣٨۵ شمسى به ايران تحويل داده شد. سعيد ساکى ۴ سال و نيم در بازداشتگاه انفرادى اطلاعات اهواز زندانى بوده و سه ماه را در زندان اوين بسر برده بود. پس از آن در شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز به اتهام اقدام عليه امنيت ملى از سوى قاضى مرتضى کياستى به ۵ سال حبس محکوم شد. دادگاه انقلاب اهواز مدت زندانى بودن وى در سلول انفرادى اطلاعات را به حساب نياورده و وى هماکنون در زندان دزفول تحت سخت ترين شرايط و با وضعيت جسمانى بسيار بدى بسر مى برد. سعيد ساکى از بيمارى فشار خون بالا رنج مى برد.

٤٤- عباس صگورى: ٣۴ ساله، فعال سياسى اهل شهر شوش، در اوائل سال ٢٠١٢ بازداشت شد. وى به اتهام اقدام عليه امنيت كشور و ارتباط با سازمانهاى خارج از كشور از سوى شعبه اول دادگاه انقلاب دزفول به رياست قاضى معروف به “اندى” به ۱۵ سال حبس در تبعيد در زندان همدان محکوم شد.

٤٥- حسن ناصرى: فعال سياسى اهل شوش، در اوائل سال ٢٠١٢ بازداشت شد. وى به اتهام اقدام عليه امنيت كشور و ارتباط با سازمانهاى خارج از كشور از سوى شعبه اول دادگاه انقلاب دزفول به رياست قاضى معروف به “اندى” به ٢٠ سال حبس تبعيد در زندان  شهر سبزوار محکوم شد.

٤٦- خالد حردانى: اهل شهر اهواز و محکوم به حبس ابد در زندان رجائى شهر، در كرج است. خالد حردانى زندانى امنيتى است که ١٣ سال است، دوران محکوميت خود را در زندان اوين و رجايى شهر سپرى مي‌کند.

حردانى سال ١٣٧٩ به همراه خانواده و تعدادى از خانواده هاى بستگانش به علت تحت فشار بودن از سوى نيروهاى امنيتى رژيم در اهواز، قصد فرار با هواپيماى مسافربرى اهواز _ بندرعباس را داشته است و در اثر اين اقدام بازداشت شد. اين ماجرا بعدها سوژه فيلم «ارتفاع پست» ساخته «ابراهيم حاتمي‌کيا» شد.

خالد حردانى در دوران زندان ٨ بار مورد عمل جراحى قرار گرفته است ولى درمان او به دليل آلودگى محيط زندان موثر نبوده و پزشکان زندان بارها خواستار اعزام او به بيمارستان‌هاى تخصصى شده‌‌اند و اين موضوع مورد تأييد کارشناسان پزشک قانونى قرار گرفته اما مسئولان زندان از اعزام اين زندانى سياسى ممانعت به عمل مي‌آورند.

مادر خالد حردانى سعى و تلاش زيادى کرد که فرزندش اعدام نشود، اما ٨ روز قبل از ابلاغ لغو حکم اعدام خالد حردانى، مادر رنج ديده وى در اثر شکنجه‌هاى روحى و روانى از طرف مسئولين قوه قضاييه و مأموران امنيتى رژيم، فوت کرد.

خالد حردانى طى دوران زندان حتى براى درمان هم اجازه مرخصى نداشته و در اين مدت بارها بر اساس اتهاماتى واهى، براى وى پرونده سازى شده که آخرين مورد آن هشتم مهر‌ماه سال ١٣۹٢ است که اتهام توهين به رهبر رژيم ايران به وى نسبت داده شده است.

٤٧- حسن عبيات: فرزند جلاو، متولد ١٣۵٧ و اهل شهر حميديه است که در اوائل سال ٢٠١٢ بازداشت شد. وى متاهل و داراى يک فرزند است. وى از سوى شعبه يک دادگاه انقلاب احواز توسط قاضى فرهادوند به محاربه و اقدام عليه امنيت ملى و ارتباط با خارج متهم شده وهماکنون در زندان کارون در انتظار صدور حکم بسر مى برد. حسن عبيات فارق التحصيل مقطع کارشناسى ارشد از دانشگاه پيام نور شهر خفاجيه است. وى به همراه برادر و پدرش در مغازه کوچک(کبابى) در شهر حميديه کار مى کرد. خانواده آنها از لحاظ اقتصادى در فقر شديدى بسر مى برد و در زير خط فقر روزگار سر مى کنند. تنها منبع روزى اين خانواده مغازه جگر فروشى است. حسن عبيات از درد گوش و بيمارى معده رنج مى برد.

٤٨-خالد عبيداوى: متولد ١٣٦٤ فرزند جمعه اهل کوى مستضعفين شهر حميديه است که در اوائل سال ٢٠١٢ بازداشت شد. اتهام وى محاربه و ارتباط با گروه هاى خارج از كشور است. پرونده وى نزد شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به رياست قاضى فرهادوند است و وى منتظر صدور حكم مى باشد. تحصلات وى در سطح دبيرستان است. خالد عبيداوى بيکار است و هيچ منبعى براى رزق و روزى جز درآمد اندک پدرش از کشاورزى، ندارد. وى در کار کشاورزى به پدر خود کمک مى رساند. خانواده خالد عبيداوى که خانواده اى پر تعداد است در فقر شديدى بسر مى برند و در خانه اى خرابه در شهرستان حميديه روزگار مى گذرانند. در حال حاضر خالد عبياوى در زندان کارون در حبس بسر مى برد.

٤٩-عيدان  بيت سياح(شاخى): فرزند كاظم ٣۷ ساله اهل شهر حميديه است. اتهام وى محاربه و ارتباط با خارج و پرونده وى نزد شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به رياست قاضى فرهادوند بوده، و منتظر صدور حكم مى باشد. وى تحصيلاتى در سطح دبيرستان دارد و متاهل و داراى ۵ فرزند است. عيدان داراى يک فرزند دختر بيمار است و از بيمارى طاقت فرسايى رنج مى برد. وى در بازارچه حميديه مغازه فروش وسايل لوله کشى آب داشت. در أوائل سال ٢٠١٢ دستگير شد، وهماکنون در زندان كارون در حبس بسر مى برد.

٥٠- جاسم سواعدى: متولد ١٣٦٣، اهالى شهر حميديه و در اوائل سال ٢٠١٢ بازداشت شد. اتهام وى محاربه و ارتباط با خارج از كشور و پرونده وى نزد شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به رياست قاضى فرهادوند بوده، و منتظر صدور حكم مى باشد. جاسم سواعدى در حال حاضر در زندان كارون در حبس بسر مى برد.

۵١- محمد على عمورى نژاد: محمد على عمورى نژاد اهل شهر خلفيه متولد ١٣٥٦ وبلاگ نويس و فارغ التحصيل رشته مهندسى منابع طبيعى- شيلات و آبزيان از دانشگاه صنعتى اصفهان و فعال دانشجويى و يكى از مؤسسان نشريه دانشجويى ” التراث” كه در دانشگاه صنعتى اصفهان منتشر مى شد، از موسسان موسسه فرهنگى الحوار ( گفتگو) كه در بهمن ١٣٨٩ از كشور عراق به ايران تحويل داده شد. وى به تهام محاربه با خدا و اقدام عليه امنيت ملى از سوى شعبه ٢ دادگاه انقلاب اسلامى اهواز به رياست قاضى سيد محمد باقر موسوى به اعدام محکوم شد. بنا به منابع غيررسمى گفته مى شود که حكم اعدام وى تبديل به حبس ابد شده است.

۵٢- يابر البوشوكه: فرزند محمد متولد ٢٤/٢/١٣٦٣، اهل خلفية و در تاريخ ١٣/٠٣/٢٠١١ بازداشت شد. وى از اعضاى موسسة فرهنگى الحوار( گفتگو) است که به اتهام محاربه با خدا و اقدام عليه امنيت ملى از سوى شعبه ٢ دادگاه انقلاب اسلامى اهواز به رياست قاضى سيد محمد باقر موسوى به اعدام محکوم شده است.

۵٣- مختار البوشوكه: فرزند محمد متولد ٦/٩/١٣٦٥، اهل خلفية و در تاريخ ١٣/٠٣/٢٠١١ بازداشت شد. وى از اعضاى موسسة فرهنگى الحوار( گفتگو) است که به اتهام محاربه با خدا و اقدام عليه امنيت ملى از سوى شعبه ٢ دادگاه انقلاب اسلامى اهواز به رياست قاضى سيد محمد باقر موسوى به اعدام محکوم شده است.

۵۴– امير معاوى: ٢٤ ساله، اهل  منطقه ملاشيه شهر اهواز است که در ماه مه سال ٢٠١١ بازداشت شده است. وى به اتهام محاربه با خدا و اقدام عليه امنيت ملى از سوى شعبه ۴دادگاه انقلاب اهواز به رياست قاضى مرتضى كياستى به ٣٥ سال حبس در استان مازندران محکوم شد.

۵۵– فالح سيلاوى: وى به اتهام اقدام عليه امنيت ملى به سال حبس در زندان کارون محکوم شده است.

۵۶– سعد سيلاوى: اهل شهر هويزه که در سال ١٣٨۹ بازداشت شد. وى به اتهام تبليغ عليه نظام در فضاى مجازى اينترنت، به ٣ سال حبس محکوم شده است. در حال حاضر سعيد سيلاوى در زندان کارون بسر مى برد.

۵۷– محمد نواصرى: فعال سياسى اهوازى است که به اتهام اقدام عليه امنيت كشور به ١٢ سال حبس محکوم شده است.

۵٨- جاسم نبهان نيسى: وى در سال ٢٠٠۹ در سوريه بازداشت شده و به ايران تحويل داده شد. وى به اتهام اقدام عليه امنيت كشور به ١٠ سال حبس زندان كارون محکوم شد و در حال حاضر دوران تبعيد خود در شهر تبريز را سپرى مى کند.

۵۹– شهاب عباسى: فرزند احمد، متولد ١٣٦٥، وى هنگام مراجعه به تهران جهت دريافت كارت پايان خدمت در تابستان ٢٠٠۹بازداشت شده است. شهاب عباسى به اتهام اقدام عليه امنيت ملى از سوى شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به رياست قاضى على فرهادوند، به ٣ سال حبس در زندان اردبيل محكوم شد.

۶٠- هادى البوخنفر نژاد: فرزند عبد الخضر متولد ١٣٦٠ و متأهل، اهل شهر فلاحيه است که در تابستان ٢٠٠۹ بازداشت شده است. وى به اتهام اقدام عليه امنيت ملى از سوى شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به رياست قاضى على فرهادوند به ٣ سال حبس در تبعيد در زندان شهرستان اردبيل محكوم شده است.

۶١- سامى جدماوى نژاد: متولد ١٣٦٠، اهل فلاحيه است که در تابستان ٢٠٠۹ بازداشت شده است. وى به اتهام محاربه و فساد فى الارض از سوى شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به رياست قاضى على فرهادوند به سه سال حبس در تبعيد در زندان شهرستان اردبيل  محكوم شده است.

۶٢-  ناجى مخيورى: اهل كوى علوى شهر اهواز است که به اتهام نشر مذهب اهل سنت در سال ٢٠٠٩ بازداشت شده است. وى به ٥ سال حبس در زندان كارون محکوم شده است.

۶٣- رحمان عساكره: فرزند احمد، ٣٧ ساله، اهل شهر خلفيه، داراى ٥ فرزند، معلم و داراى ليسانس روانشناسى است که در فوريه ٢٠١١ بازداشت شده است. وى از سوى شعبه ٢ دادگاه انقلاب اهواز به رياست قاضى سيد محمد باقر موسوى به ٢٠ سال حبس در تبعيد محکوم شده است. در حال حاضر رحمان عساکره در زندان مشهد، در حبس بسر مى برد.

۶۴– رضا عنيد زاده: فرزند نزال، اهل حميديه است که در اوايل سال ٢٠١٢ بازداشت شده است. وى به محاربه و ارتباط با خارج متهم شده و پرونده اش نزد شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به رياست قاضى فرهادوند بوده، و او در انتظار صدور حكم در زندان کارون در حبس بسر مى برد.

۶۵– جبار يبارى: متولد ١٣٦٧، فرزند ناعم، وى فعال فرهنگى –  سياسى اهل اهواز است که در تاريخ ٣/١/١٣٩١ بازداشت شده است. وى مدتى را در زندان کارون در حبس بسر برده و هماکنون بقيد وثيقه آزاد شده است.

۶۶–  رسول دحيمى: فرزند خلف، فعال سياسى اهل شهر اهواز است که در اسفند ١٣٨۴ بازداشت شده است. وى از سوى شعبه ٢ دادگاه انقلاب احواز به رياست قاضى محمودى به ٥ سال حبس و ٥ سال تبعيد به تويسركان شهر همدان محکوم شده است. رسول دحيمى در حال حاضر دوران تبعيد خود در تويسرکان را سپرى مى کند.

۶۷– طالب سوارى: فرزند حميد، در تير ماه ١٣٨٦ بازداشت شده است. وى محكوم به ١٠ سال حبس بوده و در زندان سپيدار اهواز در حبس بسر مى برد. در زندان سپيدار از عفونت چشم رنج مى برد و نياز به جراحى دارد. وى سابقه بازداشت شدن در سال ٢٠٠٠ را نيز داشته است. درپى زندانى شدن طالب سوارى، خانواده اش بى خانمان شده و توسط افراد خير مخارجشان تامين مى شود.

۶٨- مجيد سارى: فعال سياسى اهل منطقه سيد كريم شهر اهواز است که در سال ٢٠٠١ بازداشت شده است. وى به اتهام اقدام عليه امنيت كشور، ارتباط با بيگانه، به ٢٠ سال حبس محکوم شده است. وى در زندان از تشنج عصبى رنج مى برد.

۶۹– حاج مكى حلمى زاده: اهل شهر خرمشهر،٥٥ ساله و متأهل است كه در تاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٢ بازداشت شده است. وى به اتهام گرايش به تسنن به حبس محکوم شده است. درحال حاضر پس از طى يكسال  و پنج ماه حبس در زندان كارون، جهت گذراندن دوران تبعيد به شهر اردبيل منتقل شده است.

۷٠- عبد الامير مطورى: فعال سياسى اهل خرمشهر است که در سال ١٣٨۹ شمسى بازداشت شده است. وى به اتهام اقدام عليه امنيت ملى به ۵ سال حبس محکوم شده است. در حال حاضر وى در زندان كارون بسر مى برد و از بيمارى تشنج عصبى رنج مى برد.

۷٠- عادل معفراوى: فرزند عدنان، محكوم ١٥ سال حبس است. در زندان کارون دوران محکوميتش را سپرى مى کند و در اثر شكنجه از ناحيه لگن و كمر رنج مى برد.

۷١- ماجد چلداوى: فرزند سعدون، اهل کوى علوى شهر اهواز که در فوريه ٢٠٠٩ بازداشت شده است. به هنگام بازداشت وى ١٦ ساله بوده و در نتيجه شكنجه و اعدام برادرش محمد چلداوى، روانى شده است. وى به دليل حالت روانى اش از زندان آزاد شده است.

۷٢- على حيدرى: در فوريه سال ٢٠٠٩ به اتهام اقدام عليه امنيت ملى بازداشت شده و همچنان در بلاتكليفى در زندان كارون بسر مى برد.

۷٣- عمار عبيات: فرزند گطان، اهل شهر حميديه است که در تاريخ ٧ اسفند ١٣٩٢ بدليل شركت در اعتراض به تخريب بناى تاريخى «قصر شيخ عبدالحميد» فرزند «شيخ خزعل» بازداشت شده و بلاتکليف در زندان دزفول در حبس بسر مى برد.

۷۴– -قاسم سوارى: فرزند سعيد، ٢٠ ساله، بدليل شركت در  اعتراض به تخريب قصر سله يا سراى عجم در اهواز از روز ٢٧ اسفند ١٣٩٢ بازداشت شده و تاکنون از سرنوشت وى نامشخص است.

۷۵– فؤاد سلامات: از اهالى قلعه چنعان شهر اهواز، به اتهام گرايش به تسنن در تاريخ ٢٢-١-٢٠١٤ بازداشت شده و بلاتکليف در زندان کارون در حبس بسر مى برد.

۷۶– عبد الرحيم سلامات: از اهالى منطقه قلعه چنعان شهر اهواز، در تاريخ ٢٢-١-٢٠١٤، باتهام گرايش به تسنن بازداشت شده و بلاتکليف در زندان كارون بسر مى برد.

۷۷– عباس عبيات: فرزند عيسى، ٢۶ ساله، اهل شهر اهواز و فارغ التحصيل دانشگاه در رشته ادبيات انگليسى است. وى  روز سه شنبه ۲۵ فوريه ۲۰۱۴به اتهام گرايش به تسنن بازداشت شده و همچنان بلاتکليف در حبس بسر مى برد.

افراد بازداشت شده با نامهاى آتى (رديف ٨۹ تا ١٠٢)همگى که در روز سه شنبه ۲۵ فوريه ۲۰۱۴به اتهام گرايش به تسنن، بازداشت شده و همچنان بلاتکليف در حبس بسر مى برد.

۷٨- حسن عبيات: فرزند فرحان، ٣٣ ساله، متأهل و داراى دو فرزند

۷۹– صالح تويرات: ٢٨ ساله از اهالى شهر اهواز

٨٠ – احمد عبيات: فرزند محصر، ٣٠ ساله، متأهل، و اهل شهر اهواز

٨١- جاسم کروشاوى: ۴۵ ساله و اهل شهر اهواز

٨٢-فؤاد ساعدى: ٢٨ ساله، از اهالى شهر اهواز

٨٣-جاسم تويرات: از اهالى شهر اهواز است

٨۴– سيد ناصر موسوى: فرزند عبدالواحد الموسوى، از اهالى شهر اهواز

٨۵– -جعفر سوارى: از اهالى شهر اهواز

٨۶– باسم سوارى: فرزند مهدى  ۲۲ ساله، شاعر و فعال فرهنگى، از اهالى شهر اهواز

٨۷– سيدعباس موسوى: از اهالى شهر اهواز

٨٨- سيدرضا موسوى: فرزند سيدمالح، از اهالى شهر اهواز

٨۹– حيدر سوارى: فرزند جليل ۲۲ ساله، دانشجو، از أهالى شهر اهواز

۹٠- سيد مهدى موسوى: فرزند سيدنور، از اهالى شهر اهواز

۹١- سيدموسى موسوى: از اهالى کوى علوى شهر اهواز

۹٢- جاسم کروشات: ٢۵ ساله، از اهالى شهر اهواز

۹٣- جعفر چلداوى: ۳۵ ساله، اهل کوى علوى شهر اهواز

۹۴– هادى بيت شيخ احمد: فرزند عوده، ٤٥ ساله، کارمند بانک و ساكن كوى گلستان شهر اهواز است. وى به اتهام گرايش به تسنن در تاريخ ١٥ اسفند ١٣٩٢ بازداشت شده و همچنان بلاتکليف در حبس بسر مى برد.

۹۵- باقر غلامي( نعامى): وى در تاريخ ١۷ دسامبر ٢٠١٣ بازداشت شده و از سوى شعبه ١٢ دادگاه انقلاب اهواز به قضاوت طهماسبى به نشر مذهب أهل سنت (طبق حكم وهابيت) متهم شده است. حكم باقر غلامى هنوز صادر نشده و در حال حاضر در زندان كارون در حبس بسر مى برد.

گردآورى: کريم دحيمى، فعال حقوق بشر

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s