پیام تقدیر 108 زندانی اهل سنت زندان رجایی شهر از 4 زندانی بند 350

Untitledفعالان در تبعید: به دنبال تقدیر زندانیان سالن 1 بند 350 از آقایان قربان بهزادیان نژاد، محمد رضایی، سعید مدنی، نصور نقی پور به دلیل حمایت از حقوق اقلیتهای مذهبی در بند 350؛ صد و هشت زندانی اهل سنت سالن ده زندان رجایشهر نیز طی پیامی از ایشان تقدیر کردند.

بنا بر اطلاع «کمپین صلح فعالان در تبعید»، شب چهارشنبه هفته جاری، 6 نفر از زندانیان کرد اهل تسنن که به بند 350 زندان اوین منتقل شده بودند، به دلیل مخالفت تعدادی از زندانیان سالن 2 با اسکان آنها در این سالن، علیرغم وجود ظرفیت خالی در اتاق ها، با مشکلاتی جهت اسکان مواجه شده بودند که در نهایت با دخالت آقایان قربان بهزادیان نژاد، محمد رضایی، سعید مدنی، نصور نقی پور؛ قضیه تا حدی فیصله یافت.

به خواندن ادامه دهید

حکم شش ماه زندان و جریمه نقدی سیدعلی ابطحی، در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان تایید شد

download (1)فعالان در تبعید: دادگاه تجدید نظر استان اصفهان حکم بدوی شش ماه زندان سیدعلی ابطحی و جریمه نقدی،سید علی ابطحی را تایید کرد.

بنا بر اطلاع «کمپین صلح فعالان در تبعید»، حکم بدوی شش ماه زندان و سیصد هزارتومان جریمه نقدی، صادره از دادگاه خمینی شهر در خصوص سید علی ابطحی، متخصص در امور رایانه، توسط دادگاه تجدید نظر استان، عینا تایید شد.

به خواندن ادامه دهید