مشاجره رئیس اجرای احکام بند 350 اوین با اسماعیل برزگری در 29مین روز اعتصاب غذا

barzegariفعالان در تبعید: رئیس اجرای احکام زندان اوین، با تهدید آقای اسماعیل برزگر، زندانی آذربایجانی بند 350 اوین، که در 30مین روز اعتصاب غذا در وضعیت بحرانی جسمانی به سر می برد، به وی گفت که در صورت ادامه اعتصاب، ما کاری نمیتوانیم برای شما انجام دهیم و مرگ تو هیچ اهمیتی برای ما ندارد.

بنا بر اطلاع «کمپین صلح فعالان در تبعید»، روز چهارشنبه، 29 آبان 92، اسماعیل برزگر در بیست و نهمین روز اعتصاب غذا و در وضعیتی بحرانی، توسط آقای نصیرپور، رئیس اجرای احکام زندان اوین احضار و تهدید شد.

به خواندن ادامه دهید