توقف اجرای احکام آقایان علی اکبر باغانی و محمود بهشتی جهت بررسی مجدد پرونده

Untitledفعالان در تبعید:  اجرای احکام زندان آقایان علی اکبر باغانی  و محمود بهشتی لنگرودی با دخالت رییس کل دادگستری استان تهران، برای بررسی مجدد، به تعویق افتاد.

توقف احکام این دو فعال صنف، در پی نامه رئیس کل دادگستری تهران و موافقت معاون دادستان مستقر در اوین انجام شده است.

به خواندن ادامه دهید