بیانیه جبهه ملی در خصوص بیست و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو

logosazemanhaفعالان در تبعید : سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور طی بیانیه ای و در حمایت از  بیست و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو نوشتند : همه شواهد بر این امر حکم میکند که حکومت استبداد دینی و بازوی اجرائی اش سپاه پاسداران میخواهند این بار قبل از برگزاری انتخابات نمایشی و بروز اعتراضات علیه نتایج مهندسی شده آن، بطریقی سازمان یافته همه معترضان احتمالی را با کودتائی خزنده سرکوب و مرعوب سازند تا کسی اجازه اعتراض به خود ندهد.

به خواندن ادامه دهید