در پشت پرده جشن تولد خاتمی چه خبر بود؟

:یادداشتهای برگزیده خوانندگان

!خاتمی برای حفظ نظام وارد می شود

در این حیص و بیص دلار 4 هزاری و فروپاشی اجتماعی و اقتصادی کشور وخطر جنگ و حتی تجزیه ایران, خاتمی و شرکاء ! تصمیم گرفتند چاره ای برای نجات ایران بیاندیشند. پس قرار بر گرفتن جشن تولد شد! شیشصد نفر از فک و فامیل و دوست و آشنا و همسایه و مدیران اسبق و مدیران آینده! هم نامه تبریکی نوشتند در ادامه همان !لوس بازی های همیشگی

به خواندن ادامه دهید

جهش بلندپروازانه جامعه ایرانی به عقب

چکیده ای از مقدمه شجاع ادین شفا بر کتاب از کلینی تا خمینی

سی و سه سال پیش ؛ زلزله ای ویرانگر بنیاد سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی را به لرزه افکند .

نظامی که این جامعه , در کشاکش قرون , با بهره گیری از تجارب نیک و بد تاریخ خود برای خوش بوجود آورده بود ؛ به کلی درهم ریخت و نظام ناشناخته ای که بعدا «اولین حکومت الله در روی زمین » لقب گرفت به جای آن آمد.

جهش بلندپروازانه جامعه ایرانی در نیمه راه از نفس افتاد و حرکت شتاب آمیز این جامعه به سوی آینده , جای خود را به حرکتی به همان شتاب در بازگشت به گذشته داد .

به خواندن ادامه دهید